PixelImage

På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Villaägarna Vimmerbyorten

   

 

Välkommen till årsmöte

i Folkets Park Vimmerby

Tisdag den 13 mars 2018

                                  ÅRSMÖTESPROGRAM 

Kl. 19.00 Årsmötesförhandlingar

Ca. kl 19.30. Kjell Alexandersson  informerar om hur en byggprocess fungerar.

Därefter berättar Axel Tunek om Länsförsäkringar och svarar på  frågor om bank och försäkringar

Från  Länsförsäkringar deltar även

Ingemar Gustavsson som visar vattenfelsbrytare.

Susanne Gustafsson  som svarar på era frågor

angående värderingar och bostadsbyte.

Utlottning av ett 20 tal varor.          Gratis fika

 

 

DAGORDNING för årsmöte tisdag den 13 mars 2018  kl. 19.00

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två justerare att jämte ordf. justera protokollet.
 5. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
 6. Godkännande av föreliggande dagordning.
 7. Verksamhetsberättelse för år 2017
 8. Resultat- och balansräkning för år 2017, föredras för godkännande.
 9. Disposition av resultatet enligt balansräkningen.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Medlemsavgift för år 2019. Förslag 45 kr. (oförändrat)
 13. Besluta om ersättning till styrelsen att fördela år 2018. Förslag 12000 kr (var under 2017  12000 kr)
 14. Besluta om sammanträdesersättning för år 2018. Förslag 75 kr. per sammanträde. (var under 2017   75 kr)
 15. Besluta om bilersättning vid resa med egen bil. Förslag skattefria bilersättningen (f.n. 18,50 kr per mil)
 16. Förslag till budget och verksamhetsplan för år 2018,   beslut.
 17. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. ( Nuvarande 9 st.)
 18. Val av styrelseordförande för ett år.
 19. Val av styrelseledamöter, tre st.  påtvåår,
 20. Val av revisorer två st. på ett år.
 21. Val av valberedning för verksamhetsåret 2018. Ordförande och minst en ledamot.
 22. Övriga frågor, kan behandlas om årsmötet så beslutar.
 23. Avslutning.

 

Vi håller nu på att uppdatera våra lokala

medlemsrabatter att gälla inför 2018-2019 

                                    

 

 • Villaägarnas dag 2 september 2017-08-21
  Vi firade Villaägarnas dag med en stor villamässa  Lördagen den 2 september. Tjugotre (23) intressanta utställare med allt som rör vårt boende, medverkade.   Många intresserade besökare hade hittat till  Vimmerby Mässhallar och fick...