PixelImage

Villaägarna gör skillnad

Villaägarna är med och påverkar politiska beslut. Här är några av våra aktuella framgångar - även om det finns mer att göra. 

Energi

 • Centerpartiets kongress ställde sig i början av 2011 positivt till Villaägarnas förslag om så kallad skatteväxling på el.
 • Som en följd av Villaägarnas kampanj har Energimarknadsinspektionen gjort en väsentlig sänkning av den föreslagna vinstnivån i elnäten. Detta motsvarar en total besparing på omkring 35 miljarder för elkunderna.
 • Regeringen har påbörjat arbetet med att avskaffa den för konsumenten mycket ogynnsamma avtalsformen tillsvidarepris på el, och även att öppna delar av elnätsmonopolet för konkurrens – helt enligt Villaägarnas förslag.
 • Indelningen av Sverige i fyra elområden höjde elpriserna för södra Sverige, utan att sänka dem nämnvärt i resten av landet. Efter kritik från Villaägarna tillsatte regeringen en snabbutredning föreslog olika lösningar på problemet. Dessa åtgärder har ännu inte genomförts, så arbetet fortsätter.
 • Reglerna för avbrottsersättning skärps den 1 januari 2014, så att det räcker med avbrott på en fas för att något ska räknas som avbrott. Tidigare krävde vissa elnätsföretag att det skulle vara avbrott på tre faser för att det skulle räknas som avbrott.

Tomträtter

 • Villaägarna har bland annat påverkat hyror och friköpspriser i Linköping, Hallstahammar, Göteborg, Malmö, Halmstad, Sollentuna, Karlstad, Eskilstuna, Nykvarn, Västerås, Mönsterås, Västervik, Kumla, Kungälv, Borås, Gävle, Luleå, Jönköping, Värmdö och Örebro.
 • En statlig utredning har föreslagit ett tak för tomträttshyror i lagen. Taket skulle öka förutsägbarheten och vara ett bra skydd för tomträttshavare i många kommuner. Utredningen har tillsatts efter krav från Villaägarna, som har haft en expert med i utredningen.

Kapade lagfarter

 • Regeringen har förbättrat skyddet mot kapade lagfarter, efter krav från Villaägarna.

Fastighetsskatt

 • Den statliga fastighetsskatten avskaffades och ersattes av en lägre kommunal fastighetsavgift med ett indexerat tak på 6 000 kronor.
 • Vid den ursprungliga fastighetsskattereformen räknades inte fastigheter med ett byggnadsvärde under 50 000 kronor in. Villaägarna framförde kritik mot detta, och regeringen la fram ett förslag om att räkna in även dessa fastigheter i den kommunala fastighetsavgiften.
 • Bostadstaxeringsutredningen föreslog 2012 att ett nytt fastighetsskattesystem som bygger på antal kvadratmeter boyta och tomtyta ska införas. Systemet skulle innehålla inte mindre än 10 olika skatteparametrar som nuvarande och framtida finansministrar kan höja när ett upplevt behov uppstår. Efter stark kritik från Villaägarna meddelande finansminister Anders Borg att förslaget inte kommer att bli verklighet. 

Gatukostnader 

 • Strängnäs kommun backade helt från sitt krav på gatukostnader från småhusägarna i Läggesta By. Villaägarnas engagemang ledde till att kommunen helt släppte sitt krav på att en familj skulle betala 740 000 kr för upprustning av kommunens gata och för byggande av cykelbanor och belysning.
 • En statlig utredning har föreslagit förbättringar i befintlig bebyggelse. Den som har en bebyggd fastighet ska inte behöva betala någon gatukostnadsavgift förrän denne utnyttjar en ny byggrätt. Med dagens regler måste gatukostnaden betalas så snart vägen är klar. Husägaren påverkas också vid försäljning genom sänkt pris på huset. Förslagen är ett resultat av Villaägarnas arbete. Av utredningsdirektiven framgick att regeringen tagit till sig Villaägarnas kritik mot reglerna om gatukostnader. Villaägarna har dessutom haft en expert med i utredningen. Villaägarna är ändå inte nöjda med förslaget eftersom det är utformat så att det finns en risk för att gatukostnadsproblemet sprider sig över hela landet. Idag är det bara 37 kommuner som tillämpar reglerna. Vi fortsätter därför vårt arbete för avskaffade gatukostnader.
 • Villaägarna påverkade också utredningsdirektiven så att SKLs förslag att kommunerna även ska få vältra över kostnaderna för drift och underhåll av gator och allmänna platser på fastighetsägarna inte fick utredas. Det är viktigt eftersom en sådan ordning skulle leda till ökade kostnader för alla villaägare.

Uthyrning i andra hand

 • Villaägarna pekade på att uthyrning av rum i villor kan lösa en del av bostadskrisen för studenter – men att det måste bli skattelättnader på hyresintäkter. Detta har lett till att schablonavdraget höjts i tre steg, från 4 000 kronor till 21 000 kronor år 2012. Från och med 2013 får man dra av 40 000 kr plus 20 procent av hyresintäkten innan man behöver betala skatt. 

Bolån

 • Om bostadspriserna går ned så har banken i dag rätt att säga upp dina lån. Men enligt ett förslag från Justitiedepartementet ska bankerna inte längre ha rätt till det. Villaägarna har länge drivit den här frågan och nu har vi äntligen fått framgång.
 • Det senaste året har Villaägarna bedrivit ett opinionsarbete kring bankernas bolånemarginaler. Bakgrunden är att marginalerna i stort sett fördubblats under de senaste tre åren vilket medfört omotiverat höga kostnader för bolån.
 • Våra krav till politikerna har bl.a. varit att man ålägga bankerna att redovisa sina upplåningskostnader på ett enhetligt sätt så att enskilda kunder såväl som vi som jobbar med att bevaka bankerna ska kunna se hur bra bankernas erbjudande egentligen är.
 • I budgetpropositionen för 2013 presenterar regeringen några åtgärder som går i rätt riktning. Dels avser regeringen att låta Finansinspektionen utreda hur det informationsövertag  som en bank har mot sin kund ska kunna minska och hur banker ska kunna åläggas att redovisa sina kostnader för bolån. 
 • Dessutom signalerar regeringen att man tänker reformera reglerna för s.k. ränteskillnadsersättning vilket är den ”böter” man som hushåll får betala om man avbryter ett bundet bostadslån i förtid.
 • Bolånemarginaler granskas av Konkurrensverket 
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.