PixelImage

Avlopp

Tvångsanslutning till kommunalt VA

Tusentals fastighetsägare med eget godkänt enskilt avlopp runt om i landet riskerar att komma i kläm i och med kommunernas ökande tvångsanslutningar till kommunalt VA. 

Här är Villaägarnas ståndpunkter vad gäller utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, VA.

1. Framförhållning och information

Redan inför ett kommunfullmäktigemöte som väntas ta upp frågan om utbyggnad av kommunalt VA bör berörda fastighetsägare informeras. Efter beslut om kommunalt VA till ett nytt område bör fastighetsägarna informeras omgående då en anslutningsavgift på ofta flera hundra tusen kronor påverkar hushållsekonomin avsevärt.

2. Dialog

Kommunen eller VA-bolaget bör genomföra protokollförda dialogmöten med berörda fastighetsägare.

3. Ett godkänt enskilt avlopp ÄR godkänt

Som det är idag måste en fastighetsägare som vill slippa använda det nya, kommunala VA-nätet bevisa att den egna avloppsanläggningen är bättre än kommunens. Vi menar att det borde räcka att den egna anläggningen är godkänd av kommunen för att få fortsätta använda den och slippa betala anslutningsavgift.

4. Husägaren betalar vid användning

Idag måste husägaren betala anslutnings-/anläggningsavgift så snart en anslutningspunkt för kommunalt VA upprättats vid fastighetsgränsen. Vi menar att husägaren borde ombedas betala först vid fysisk påkoppling på det kommunala VA-nätet, det vill säga då fastighetsägaren börjar använda det kommunala VA:t.

5. Ekonomiskt svaga hushåll bör särbehandlas

Kommunerna borde vara bättre på att upplysa om att det i vissa fall, om fastighetsägaren kan visa att avgiften inte kan betalas och vissa kriterier uppfylls, går att få dela upp anslutningsavgiften på tio år. Villaägarna menar dessutom att det borde finnas en statlig lånegaranti vid åtgärdande av avlopp respektive tvångsanslutning till kommunalt VA så att ingen kan drivas från hus och hem på grund av avloppet. Den statliga lånegarantin bör lösas ut då fastighetens värde är litet och hushållets ekonomi svag så att kommersiella banker vågar låna ut de medel som behövs.

6. Kommunala förberedelser

Kommuner bör generellt lyssna mer på de boende. Det stämmer att en lucka mellan miljöbalkens, anläggningslagens och lagen om allmänna vattentjänsters områden gör att länsstyrelsen verkar kunna kräva kommunen att tvångsansluta husägare till kommunalt VA i ett särskilt område, trots att inte en enda av de boende vill ha det. Detta gör dock inte att kommunen måste dra ut det kommunala VA:t dit redan före länsstyrelsens föreläggande.

Kommuner som väntar på ett sådant föreläggande borde istället använda tiden till att höra hur de boendet i området ställer sig till kommunalt VA, om de har egna idéer om hur det kommunala VA:t bör se ut rent tekniskt, och så vidare. Kommuner borde också analysera miljardprojekt som kommunal VA-utbyggnad med avseende på miljö och ekonomi och öppet redovisa analyserna för VA-kollektivet och särskilt för dem som ska anslutas. I analysen bör åtminstone ett annat huvudalternativ också analyseras, till exempel uppgradering av befintliga enskilda avloppsanläggningar i området.

Har du frågor om enskilt avlopp?

Bor du i en fastighet där du kommer att bli påtvingad anslutning till kommunalt avlopp och har frågor om vad du kan göra - kontakta vår rådgivning.