PixelImage

Fakta om kapitalvinstskatt

Fakta om kapitalvinstskatt

När du säljer din bostad finns det skatteregler att ta hänsyn till, oavsett om du säljer med vinst eller förlust. Det finns också begränsningar i möjligheten att få uppskov med vinsten.  

Den första januari 2008 ändrades skattereglerna vid försäljning av bostäder. Den skattepliktiga delen av vinsten höjdes från 2/3 till 22/30, vilket innebär att skatteuttaget på vinst höjdes från 20 % till 22 %. För förlust gäller som tidigare att avdragsgill del uppgår till 50 %, vilket innebär att en förlust kompenseras skattemässigt med 15 %. Kapitalvinstskatt är en flyttskatt och ingår i samlingsbegreppet flyttskatter.

Förändrade uppskovsregler

Uppskovsreglerna vid avyttring av privatbostad ändrades också. Möjligheten att få uppskov med vinsten för den som köper en ny bostad har begränsats och är nu maximalt 1,45 miljoner kr multiplicerat med den skattskyldiges andel av den sålda ursprungsbostaden.

Om ersättningen för den nya bostaden understiger ersättningen för den avyttrade bostaden, så reduceras uppskovsmöjligheten med skillnadsbeloppet enligt följande exempel:

  • Ursprungsbostaden avyttras för 2 000 000 kronor
  • Mäklararvode 100 000 kronor
  • Vinsten vid avyttringen, efter eventuell höjning på grund av tidigare uppskov, uppgår till 600 000 kronor
  • Ersättningsbostad förvärvas för 1 700 000 kronor
  • Den nya bostaden är 200 000 kronor billigare än den gamla (1 900 000 - 1 700 000).
  • Uppskov medges med 400 000 kronor och 200 000 kronor beskattas.

Ränta på uppskov

Från och med inkomståret 2008 (deklarationen 2009) infördes dessutom en ränta på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov. Det sker genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital med 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari under beskattningsårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30 % och den på detta sätt framräknade skatten motsvarar en ränta på 0,5 % av uppskovsbeloppet.

Ny ägare genom arv, gåva eller bodelning

Dessutom gäller, med verkan från 2009 års deklaration, att uppskovsbelopp ska beskattas om en bostad övergår till ny ägare genom arv, gåva, testamente eller bodelning. Undantag gäller arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, eller bodelning vid äktenskapsskillnad eller att samboförhållande upphör, eller makes eller sambos död.