PixelImage

Få ställer upp på städdagarna

Få ställer upp på städdagarna

Villaägarnas Rådgivningsavdelning får många frågor kopplade till samfälligheter, både från medlemmar och från samfällighetsföreningar. Just nu får de en hel del frågor om städdagar och vad som gäller för medlemmarnas deltagande. Här är några exempel på frågor:

Fråga: I mitt radhusområde anordnas varje vår och höst en så kallad "städdag" då vi till exempel krattar löv och håller området välvårdat. Måste jag delta i städdagen? Om jag inte deltar, kan samfällighetsföreningen kräva att jag betalar något i stället?

Svar: En samfällighetsförening kan inte genom ett majoritetsbeslut på en stämma ålägga föreningens medlemmar att utföra arbete. Deltagandet på städdagarna måste alltså vara frivilligt. Föreningen får således inte heller kräva att de som inte deltar i stället skall betala en avgift. Det bör påpekas att alternativet till de vanligt förekommande städdagarna är att föreningen måste anlita en entreprenör som får sköta området. Det sistnämnda medför en ökad kostnad för föreningen. Om städdagen görs till en trevlig samvaro med grannarna kan föreningen kanske få tillräckligt många medlemmar att ställa upp?

Fråga: Vi har problem i vår samfällighetsförening i samband med arbets- och städdagar då vi städar våra gemensamma utrymmen och snyggar till våra grönytor och dylikt. Problemet är att inte alla deltar, oftast är bara hälften av medlemmarna representerade. Frågan har uppkommit om ersättning, genom avdrag på månadsavgiften, för dem som deltar. I bostadsrättsföreningar finns det något som heter självförvaltning (SKV 378 sid 21) där medlemmarna kan göra en del själva utan att hela ersättningen anses som inkomst av tjänst. Finns det något liknande för samfällighetsföreningar, dvs någon skattefri del av en ersättning? Om ersättning lämnas genom avdrag på månadsavgiften, måste då en ny debiteringslängd upprättas?

Svar: Reglerna om självförvaltning gäller tyvärr inte för samfällighetsföreningar. Ett sätt att hantera det i praktiken är enligt följande: Föreningsstämman beslutar storleken på den ersättning som medlemmarna som deltagit vid städdagarna ska få. I budgeten tas på inkomstsidan upp hela det belopp som ska debiteras medlemmarna. På utgiftssidan redovisas de belopp som beräknas gå åt för skötsel av anläggningarna. Det beloppet ska avse både arbete som utförts av medlemmar mot ersättning och arbete som utförs av utomstående.
I debiteringslängden tas det bruttobelopp som respektive fastighet ska betala till samfällighetsföreningen upp. Vid uttaxeringen (dvs när storleken på avgiften fastslås) dras, för dem som medverkat vid städdagarna, städdagsersättningen bort från bruttobeloppet. De medlemmar som inte deltagit vid städdagarna får istället betala hela bruttobeloppet.
Om uttaxeringen äger rum innan städdagarna varit får föreningen istället uttaxera bruttobeloppet som tagits upp i debiteringslängden till respektive medlem. Efter städdagarna utbetalas städdagsersättningen istället till de medlemmar som deltagit vid städdagarna.

Fråga: Kan en samfällighetsförening ha en debiteringslängd med fastställda månadsavgifter per delägare med följande tillägg:

"Utöver månadsvis samfällighetsavgift enligt ovan debiteras alla lägenheter med 800 kronor/år i extra avgift för yttre underhåll som kan arbetas av på gemensamma städdagar alt. betalas."

Det görs sedan en slutavräkning efter varje år där samtliga delägare först debiteras 800 kr. De delägare som deltagit på städdagarna krediteras motsvarande belopp. De som inte deltagit får istället betala in 800 kronor.

Är detta ett tillåtet tillvägagångssätt?

Svar: Det har i rättspraxis ansetts vara korrekt att ta ut en medlemsavgift enligt andelstalen och sedan återbetala en viss summa för de som deltar i städdagar. Återbetalningen bör kunna fungera som en avräkning på en uttaxering, motsvarande ersättningen, efter städdagen.

Det kan jämföras med att man avsätter ett belopp för städning och köper tjänsten antingen av medlemmarna eller av en extern aktör.

Om ni har egna frågor så kan ni läsa mer om hur ni kontaktar rådgivningen här