PixelImage

Nytt domstolsavgörande om fiber

2014-04-24

Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt har i en dom 2014-03-27 upphävt ett stämmobeslut som avsåg kollektiv anslutning av internet och telefon.

Den aktuella samfällighetsföreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning som enligt anläggningsbeslutet bl.a. omfattar en centralantennanläggning för radio och television. Vid föreningens ordinarie föreningsstämma röstade majoriteten av de närvarande röstberättigade medlemmarna för en fiberlösning som även omfattade tjänster för internet och telefoni. 

Fem medlemmar klandrade föreningsstämmans beslut och menade att installationen av fiberkabel strider mot anläggningsbeslutet. 

Föreningen menade att det är styrelsens ansvar att garantera ett fungerande system för alla boende inom samfälligheten. Den nuvarande anläggningen är 40 år gammal och ett byte till fiber undanröjer de problem med dålig mottagning som flera hushåll har idag. Tjänsterna i fiberlösningen kan enligt föreningen användas allt efter eget behov och önskemål.

Domstolen konstaterade till att börja med att samfällighetsföreningens uppgift och ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. En samfällighetsförening får därmed inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfällighetsföreningen ska tillgodose. 

I det nu aktuella fallet har framkommit att det finns behov för att byta ut den befintliga anläggningen och eftersom förnyelse av tekniska anordningar ingår i en samfällighetsförenings kompetensområde så är införandet av fiberkabel förenligt med ändamålet. 

Vad däremot gäller den kollektiva anslutningen av internet och telefoni så menade domstolen att tillhandahållandet av själva fibernätet inte nödvändigtvis är förenat med de olika tjänsterna. Att tillhandahålla anslutning av internet och telefoni kan därför inte anses förenligt med föreningens ändamål. I denna del biföll domstolen alltså de fem medlemmarnas klandertalan.