PixelImage

Vad gäller när medlemmar tar samfällighetens mark i anspråk?

Vad gäller när medlemmar tar samfällighetens mark i anspråk?

En fråga som berör många samfällighetsföreningar är att medlemmar tar i anspråk mark utanför tomtgränsen. Det kan röra sig om alltifrån att utvidga tomten och plantera häck eller sätta upp ett mindre staket några meter ut till att sätta upp högre plank, bygga förråd eller badtunna mm. Vi frågar Rådgivningens jurist Pär Wikingsson vad som gäller.


Pär, kan vi börja med att klargöra vad som gäller rent juridiskt? Får medlemmarna göra såhär?

- Utgångspunkten är att medlemmarna inte får göra detta. Marken ska användas på det sätt som anges i anläggningsbeslutet, t.ex. som grönområde. Att använda marken på annat sätt, t.ex. att medlemmar använder den som egen tomt strider enligt huvudregeln mot ändamålet med grönområdet. Med detta sagt kan man dock i ett enskilt fall tänka sig att ändamålet inte störs och att det därför inte strider mot anläggningsbeslutet. Så skulle kunna anses vara fallet om det är ett begränsat område som tas i anspråk och att kvarvarande område är så pass stort att det inte begränsar det avsedda användningssättet. Med denna förutsättning uppfylld är det sedan stämman som ska godkänna att marken nyttjas. Om nyttjanderätten ska gälla för längre tid än 5 år fordras minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna, om inte annat föreskrivits i stadgarna.

Ibland kan det vara så att små överträdelser har skett under längre tid. Kanske har man i en tidigare styrelse inte brytt sig så mycket om att medlemmarna tagit marken i anspråk. Om vi tar ett exempel där en medlem bygger en mur på samfällighetens mark och hänvisar till att flera andra har fått bygga staket tidigare. Vad kan den nuvarande styrelsen göra?

- Det är inte tillåtet att uppföra mur eller staket på samfälld mark utan att ha fått tillstånd. Det gör ingen skillnad att andra uppfört något utan lov. Styrelsen bör ingripa och förklara att eventuella anläggningar får avvaktas till dess att man först berett frågan om privata anläggningar på samfälld mark och stämman sedan beslutat i vad och hur man ska få uppföra anläggningar på samfälld mark.

Vad är riskerna med att fortsätta se mellan fingrarna med sådana här överträdelser?

- Om man inte har tydliga regler blir svårt för sittande styrelse att ingripa mot någon när man blundat för andra överträdelser.

Vad är ditt råd till styrelsen i den här typen av situationer?

- Man bör ta ett större grepp över frågan genom att se över vilka anläggningar som uppförts på samfälld mark, utreda om det är möjligt att acceptera sådana anläggningar över huvud taget och om så är fallet utarbeta regler för vad som är tillåtet. Om det då finns anläggningar som inte följer reglerna bör aktuella fastighetsägare uppmanas att åtgärda anläggningen så att den blir förenlig med reglerna.