PixelImage

Bolån: Ställ din bank mot väggen

Ställ din bank mot väggen!

När du ska förhandla om räntan på ditt bostadslån är det viktigt att vara påläst och strukturerad. Vi guidar dig!

I början är det viktigt att framhålla att du/ni som lånar har fasta anställningar och fasta inkomster om det är på det sättet. Är belåningsgraden låg är det också viktigt att framhålla liksom att ni sköter alla era bankärenden i samma bank om så är fallet.

1. Byta bank?

Om du ska lägga om hela ditt bostadslån så är du i position att kunna säga till din bank att du också har kontakt med andra banker för att se vem som erbjuder den lägsta räntan.Detta är viktigt att tänka på när du lägger om bostadslånet. Om man delar upp lånet och binder på olika löptider blir man mindre rörlig. Det ger ökad trygghet – men minskad rörlighet och sämre förhandlingsposition gentemot banken.

2. Visa att du vet vad andra banker erbjuder

Om du kan byta bank bör du åtminstone kontakta ett par andra banker och ge dem möjlighet att föreslå en boränta för ditt lån. Dessa förslag bör du ha med dig till förhandlingen.

Om du inte kan byta bank på grund av bundna lån bör du åtminstone visa att du känner till på vilken nivå förhandlade räntor ligger vid olika löptider. Den informationen finns på nätet. Exempelvis comboloan.se visar de senaste förhandlade bolåneräntorna som rapporterats till dem.

En annan referenspunkt är SEBs avtal med TCO som innebär att man får bolåneränta som är SEBs upplåningsränta plus 0,9 procentenheter. SEB redovisar löpande sina upplåningsräntor på sin hemsida.

3. Acceptera inte bankens argument

Under själva räntediskussionen kan banktjänstemannen påstå saker som är viktiga att kunna bemöta för att man inte ska hamna i underläge.

a) Banken tar en stor risk som sysslar med bolåneverksamhet och måste bli kompenserad för det.

Svar: Nej, bolåneverksamheten är den mest säkra verksamheten i banken. Finansinspektionen har bedömt att kreditförlusterna uppgår till 0,05 % vilket alltså är en mycket liten kostnad.

b) Regering och Riksdag har ökat sina kapitaliseringskrav på bankerna vilket gör att bolåneräntorna blir dyrare.

Svar: Det är korrekt att Basel III-reglerna och den svenska regeringens implementering av dem krävt ökad kapitalisering i de svenska bankerna. Men dessa nya nivåer har bankerna dessbättre redan nått. Det yttersta beviset för detta är att storbankerna nu kraftigt höjt utdelningarna till aktieägarna.

c) Det finns ingen koppling mellan Riksbankens reporänta och bankernas inlåningsräntor

Det finns en klar bevisad koppling mellan Riksbankens styrränta (reporäntan) och utvecklingen av bankernas inlåningsräntor - bostadsobligationsräntorna. Men på grund av bristande konkurrens har bankerna kunnat hålla boräntorna uppe betydligt mer än vad bostadsobligationsräntorna fallit. Det är det som lett till ökat räntenetto för bankerna (skillnad mellan in- och utlåningsräntor) vilket i sin tur skapat stora vinster.