PixelImage

Värmesystem: Bästa värmen för just ditt hus

Bästa uppvärmningen för ditt hus

Har du verkligen bästa möjliga uppvärmningsmetod för just ditt hus? Att byta eller förbättra uppvärmning kan vara en riktigt lönsam investering. Här kan du enkelt jämföra alternativen till ditt hus.

Det lönar sig att ta det lugnt och att noga jämföra de olika alternativ som finns när det är dags att välja värmesystem för ditt boende. Politiska beslut kommer med största sannolikhet också framöver att styra vad som lönar sig. Din värme- och varmvattenförbrukning påverkar kostnaderna – fundera på om de kommer att öka eller sjunka i framtiden och gör kalkyler på det.

I vår guide har vi listat de huvudsakliga energikällorna på marknaden idag.

1. FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme är lika enkelt som elvärme, men kan ha lägre pris per förbrukad kWh. Priset och vilka sorts avtal som kan tecknas skiljer mellan olika leverantörer. Skillnaderna i pris är stora mellan olika delar av landet. Finns fjärrvärme tillgängligt bör man alltid räkna på de olika alternativ leverantören kan leverera.

Fördelar med fjärrvärme:

 • kräver litet utrymme
 • kräver ingen arbetsinsats
 • små utsläpp av miljöskadliga ämnen

Nackdelar med fjärrvärme:

 • ingen möjlighet att välja leverantör
 • ersätter du olje-, ved- eller pelletseldning och har självdragsventilation kan ventilationen försämras

2. VÄRMEPUMP

En värmepump utnyttjar energin i marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften. Det finns fyra olika huvudgrupper av värmepumpar och det skiljer en del mellan typerna. Indelningen görs främst beroende på hur den får sin energi (vätska eller luft) och hur den för ut den energi som pumpen skapar (vatten eller luft). Låter kanske komplicerat men så här funkar det:

a. Markvärmepump (som berg- eller jordvärmepump)

Vanligaste typen av markvärmepump är det som populärt kallas bergvärme. En sådan pump hämtar energi från berggrunden genom ett djupt borrhål. Men samma typ av pump kan också hämta energi genom nedgrävda slingor i trädgården (jordvärme/markvärme) eller från en sjö eller grundvattentäkt. Vätska transporterar energin till pumpen och pumpen levererar varmvatten till både kranar och elementen. Största investeringen och ger störst energivinst.

b. Luftvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen utnyttjar energin i utomhusluften. Enklare att installera och med lägre pris än markvärme men inte lika energieffektiv.

c. Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar utnyttjar energin i frånluften från husets ventilation. Kräver installation av ventilationskanaler i huset för frånluft. Fördel med denna typ är att huset samtidigt får en mekanisk ventilationslösning.

d. Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepumpar är avsedda som tillskott vid direktverkande el. Fördelen är att det är den billigaste värmepumpstypen, men nackdelen är att de kräver mer skötsel och underhåll än de andra.

Fördelar med värmepump:

 • låga driftskostnader jämfört med el och olja
 • liten arbetsinsats
 • du slipper sotning, ta ut aska etc
 • går att kombinera med solvärme

Nackdelar med värmepump:

 • avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftsstörningar
 • stora investeringskostnader

3. VED OCH PELLETS

Ved och pellets räknas som biobränslen eftersom de kan nybildas inom överskådlig framtid. Har du tillgång till ved och är beredd att lägga ner en del arbete är det ett prisvärt sätt att värma ett hus. Har du plats för ett pelletsförråd på 6–7 kubikmeter är det visserligen dyrare än ved men fortfarande mycket konkurrenskraftigt och sköter sig självt på ett helt annat sätt än ved. Båda energislagen lämpar sig väl för kombination med solvärme.

Fördelar ved och pellets:

 • låg energikostnad
 • lätt att kombinera med solvärme

Nackdelar ved och pellets:

 • hög till medelhög arbetsinsats (ved)
 • stor investeringskostnad

4. SOLFÅNGARE

Solfångare kan minska behovet av köpt energi med 2000–2500 kWh/år i typhuset där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. En solfångare värmer vatten och kan kombineras med andra uppvärmningskällor.

Solceller som producerar elektricitet börjar bli intressant och kan exempelvis driva en värmepump. Bidrag för installation av solceller kan sökas hos länsstyrelsen. För nätanslutna solceller kan man fr.o.m. 1 februari 2013 få bidrag på upp till 35 procent av investeringen. Från och med 2014 föreslår regeringen även att alla som producerar egen förnybar el ska få skatteavdrag på 60 öre per kwh.

Fördelar solfångare:

 • Förnyelsebar energikälla
 • Solfångare ger varmvatten när den primära värmekällan är avstängd på sommaren
 • minskar din rörliga energikostnad

Nackdelar solfångare:

 • Lönsamheten beror på vädret
 • Lägre tillskott under vintern

5. ELVÄRME

Elpanna

Vattenburen värme i kombination med en elpanna är ett enkelt sätt att lösa sin uppvärmning men kostnaden blir förhållandevis hög. Har du vattenburen värme är du redan förberedd för andra värmekällor.

Direktverkande el

Hus med direktverkande el kan sänka förbrukningen genom att installera en luft/luftvärmepump eller en kamin för ved eller pellets. Generellt kan man säga att ju högre förbrukning du har desto mer lönar det sig att byta system.

Fördelar med elvärme:

 • låg investeringskostnad
 • låg arbetsinsats
 • inga lokala utsläpp

Nackdelar med elvärme:

 • högt pris per kWh

6. GAS

Naturgas är ett fossilt bränsle som ger lägre halter av miljöskadliga ämnen vid förbränning jämfört med olja, men liksom oljan är naturgas en ändlig resurs. Till energigaserna räknas även stadsgas, gasol och biogas, men det är naturgasen som står för den största andelen gas i Sverige. Biogas bildas fortlöpande då organiskt material bryts ner i syrefri miljö, till exempel på soptippar eller reningsverk. Biogasen är förnybar till skillnad från de fossila gaserna naturgas, gasol och stadsgas.

Fördelar med naturgas:

 • kan ge lägre bränslekostnad än olja och el
 • hög verkningsgrad
 • låg arbetsinsats

Nackdelar med naturgas

 • inte tillgänglig i hela landet
 • fossilt bränsle

Har du frågor om uppvärmning? Välkommen att fråga våra experter!