PixelImage

Värmesystem: 8 alternativ för vattenburen värme

Byta värmesystem: 8 alternativ för vattenburen värme

Dags att byta värmesystem? Vi ger dig åtta alternativ för vattenburen el.

1. FJÄRRVÄRME

En central anläggning värmer vattnet. Det leds sedan till ditt hus via nedgrävda ledningar. En anläggning i huset skickar värmen vidare ut till elementen och värmer tappvattnet. Du måste vara ansluten till fjärrvärmenätet, därför är det här alternativet aktuellt i områden med tät bebyggelse.

+ En bekväm lösning, som varken låter eller luktar. Hög driftsäkerhet. Minimal skötsel krävs och sotning behövs inte. Ofta lägre pris än elvärme och olja.

- I visa fall är anslutningskostnaden hög. Du är beroende av en enda leverantör.

2. PELLETS

Huset värms med träspån som pressats till pellets. De matas från pelletsförråd in i pannan med en skruv. Från pannan leds värmen ut i huset med ett vattenburet system. Pellets passar bäst i ett hus med ackumulatortank och där det finns plats för ett pelletsförråd.

+ Ett prisvärt system.

- Kräver utrymme och en del arbete.

3. VED

För att värma villan med ved behöver du en miljögodkänd vedpanna och en stor ackumulatortank. I ackumulatortanken värms vattnet upp av vedeldningen och sprider sig genom vattensystemet till radiatorer eller golvvärme.

+ Billigt om du har tillgång till egen ved. Moderna pannor är effektiva.

- Kräver stort utrymme för panna, ved och ackumulatortank. Kan verka arbetskrävande att hugga ved och att mata ved i pannan – med ackumulatortank behöver man dock bara fylla på med ved en gång per dag eller någon gång per vecka. Sotning och annat underhåll krävs. Det kan vara dyrt med ved för den som inte har tillgång till egen ved eller billig leverantör. Röken som trots allt bildas är inte alltid populär i tättbebyggda områden (samma sak gäller för pelletspannor).

4. KOMBISYSTEM (pellets/ved/sol/värmepump)

Solfångare eller en luft/vattenvärmepump kan täcka hela energibehovet för tappvarmvatten och uppvärmning av huset under sommarhalvåret. Pellets- eller vedpannan startas under vinterhalvåret när effektbehovet är större och solenergin inte räcker till.

+ Man slipper sköta pannan under sommarhalvåret och slipper dålig förbränning i korta intervaller när endast tappvarmvatten produceras.

- Se under respektive alternativ.

5. BERGVÄRME

Värmen utvinns ur ett borrhål i berget. Där finns en slang med köldmedium. Det pumpas runt och tar med sig värmen till en värmeväxlare i huset. Passar bäst för hus där det är nära till fast berg, annars måste man borra djupare och det är dyrt.

+ Låg driftskostnad och lång livslängd.

- Stor investeringskostnad.

6. JORDVÄRME

En värmepump hämtar energi från en slang som grävs ner i jorden, mellan 90 och 150 centimeter djupt. Systemet fungerar i princip på samma sätt som en bergvärmepump.

+ Lika stor driftsäkerhet som bergvärme och lång livslängd, men utan dyrt borrhål.

- Det krävs ett omfattande grävjobb och relativt stor tomtarea. Systemet är svårt att dimensionera rätt.

7. FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

Det här var tidigare det vanligaste valet av uppvärmningssystem när man byggde nytt hus i södra Sverige. En värmepump utvinner energi ur den luft som förbrukas i huset. Luften transporteras med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem genom huset via kanaler. Värmen utvinns av en värmepump och skickas tillbaka in i huset. Passar hus med samlade ventilationskanaler och fläktdriven ventilation.

+ Ett komplett system för varmvatten, uppvärmning och ventilation. Betalar sig snabbt.

- Ger lägre besparing i ett hus med stor energiförbrukning jämfört med till exempel värmepump. Komfortproblem med kall tilluft.

8. LUFT/VATTENVÄRMEPUMP

En pump utvinner energi ur luften ute. Värmen distribueras inne i huset via ett vattenburet system. Passar hus där man inte har tillgång till mark eller berg att hämta värme ifrån.

+ Lätt att värma upp hus med flera våningsplan och utan öppen planlösning.

- Utomhusdelen har en fläkt som låter en del. Tänk på att placera den så att grannar inte störs. Ger mindre värme än till exempel bergvärme.