PixelImage

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump: den är kommunens ansvar, enligt domen som många småhusägare kan dra nytta av.

Ulf Ermerud

Foto: Johan Jeppsson

Furusund är en ö i norra delen av Stockholms skärgård, ett par mil från Norrtälje. Ön har genom åren haft många kända författare och konstnärer som återkommande sommargäster, bland andra Astrid Lindgren och August Strindberg.

I slutet av 1800-talet köptes ön av en hovjuvelerare med visionen att förvandla ­Furusund till en exklusiv badort och lockade under de kommande decennierna till sig ”det fina folket”. Under depressionen på 1930-talet dog den verksamheten ut, men Furusund har fortsatt locka stora skaror sommargäster.

Det finns även ett hundratal permanentboende på ön, bland andra Ulf och Ann Ermerud. De har bott tillsammans i huset sedan 1971, men Ulf har bott där längre än så: det är nämligen hans gamla barndomshem som familjen tagit över.

Gick inte att gräva ner avlopp
Huset står i en kuperad omgivning på skärgårdsklipporna. Så när de skulle få kommunalt vatten och avlopp år 2002 var det inte något realistiskt alternativ att gräva sig ner – eller snarare spränga som man hade fått göra – för att skapa ett system med självfall. Istället fick det bli ett system som kallas LTA (Lätt Trycksatt Avlopp), vilket i praktiken innebär att fastighetsägaren har en egen avloppspump intill huset som pumpar bort vattnet. Tusentals småhusägare runt om i landet har LTA-avlopp.

– Från början krävde Norrtälje ­kommun att vi skulle bilda en samfällighet och ordna detta själva, men det var vi absolut inte intresserade av, berättar Ulf Ermerud.
De fick gehör för sina protester och kommunen tog på sig att installera pumpsystemet och därefter skicka en räkning till varje fastighetsägare. Men kommunen ville också att de enskilda fastighets­ägarna skulle ta ansvar för underhåll och reparationer av sina egna avloppspumpar.

– Enligt pumptillverkaren var det här otroligt driftsäkra och hållbara pumpar som skulle kunna gå utan åtgärder under ett antal decennier. Dessutom erbjöd kommunen 8 700 kronor i rabatt på kostnaden för pump och installation som kompensation – så det hela framstod ju då som ett mycket förmånligt avtal.

Började krångla efter några år
Under åren som följde visade det sig att pumpen inte riktigt höll vad tillverkaren hade lovat. För Ulfs och Anns del handlade det om en backventil som började trassla.

– Där finns en kula som ska falla ner, men den fastnade. Resultatet blev att avloppsvattnet som skulle till reningsverket istället rann till oss…

Ulf Ermerud tog kontakt med tillverkaren, som inte var intresserad av att hjälpa till. Han fick istället ta dit en hantverkare som monterade fast en extra backventil.

– Att åtgärda det felet kostade omkring 10 000 kronor, så där förlorade vi rabatten med råge.

Ännu värre har det gått för vissa grannar. Totalt är det 138 fastigheter, såväl permanent- som fritidshus, som har LTA-avlopp. Ett femtontal av dessa pumpar har havererat, en kostnad på cirka 25 000 kronor för varje drabbad småhusägare.

– Det går ju inte att låta bli att åtgärda; ett fungerande avlopp kan man inte vara utan. Man kan köpa en årlig service och översyn – men det kostar nästan 2 500 kronor varje år, och då tillkommer eventuella reparationer eller åtgärder.

Den 1 januari 2007 fick de anledning att ifrågasätta avtalet, när en ny vattentjänstlag trädde i kraft. Där ålades kommuner­na att stå för alla kostnader, inklusive drift och underhåll, när den här typen av avloppssystem installerades framöver.

– Vi tyckte att det var rimligt att detta skulle gälla även oss och ville säga upp vårt avtal. Men kommunen sa blankt nej när vi tog kontakt med dem några år efter lagen trätt i kraft, säger Ulf Ermerud.

Han kontaktade då Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg för att få råd om det fanns anledning att gå vidare.

– Ulf Stenberg gav oss fullt stöd och tyckte absolut att den nya lagen skulle omfatta även oss.
I december 2010 skickade Ulf och Ann Ermerud, tillsammans med en grann­familj, därför in ett yrkande till Norrtälje kommun. Det avslogs i april 2011 av kommunjuristen, som helt enkelt ansåg att avtalet skulle fortsätta att gälla.

– Jag tog på nytt kontakt med Villa­ägarnas Ulf Stenberg. Med hans hjälp kunde vi överklaga beslutet hos Statens VA-nämnd.

Överklagandet lämnades in sommaren 2011, och därefter blev det en skriftväxling med kompletterande frågor.

Nästa moment blev att Ulf Ermerud och hans granne fick sitta i Statens VA-nämnd i februari 2012 och lägga fram sin syn på ärendet.

– Sedan blev det en lång väntan på att få ett domslut, säger Ulf Ermerud.

När han hörde sig för om hur processen fortlöpte fick han uppfattningen att VA-nämnden lade stor vikt vid ärendet.

– Det verkade som om de ansåg att det skulle bli en prejudicerande dom och ville därför ta upp det på ett av sina få stora ordinarie möten.

Till sist kom ett beslut i mitten av oktober 2013: VA-nämnden ansåg att ”ansvaret för underhåll och förnyelse av pumpanläggningarna /…/ ska åligga kommunen”.
I det läget ville dock kommunen ha tillbaka den där installationsreduktionen. Alltså 8 700 kronor, med ränta på det dessutom.

– Men VA-nämnden avslog det kravet, så vi är mycket nöjda – vi fick rätt i allt som vi yrkat på, nämligen att slippa både underhållsansvar och återbetalning, säger Ulf Ermerud glatt.
Kommunen överklagade beslutet, men drog senare tillbaka sin överklagan – så nu är ärendet avslutat. Ulf Ermerud öser lovord över Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenbergs hjälp under processens gång.

– Den var ovärderlig när vi kom in i den juridiska snårskogen, som är direkt ohanterlig för en vanlig lekman. Ulf Stenberg tog fram mycket fakta och underlag om avtal, räntelag och VA-lag och hjälpte oss till rätta. Det märktes att han var väldigt engagerad. ◆

Peter Leonardsson, projektledare på Norrtälje kommun, har valt att lämna kommentarer till ärendet per e-post:
Fastighetsägarna är förstås nöjda med domen i VA-nämnden, men hur ser ni på det?
– ”Norrtälje kommun har valt att inte överklaga domen och därför gäller den för de fastigheter som tagit upp ­frågan. Vi kommer att under februari gå ut med ett brev till alla fastighets­ägare som är berörda av domen på Furusund där vi kommer att meddela vad domen innebär för dem och Norrtälje kommun samt vilka åtgärder som Norrtälje kommun kommer att vidta.”

Ni lämnade först in ett överklagande, men tog tillbaka det – hur kommer det sig?
– ”Jag känner inte till detaljerna kring detta. Kommunledningen har i alla fall valt att inte driva frågan vidare till högre instans.”

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna om domen i VA-nämnden:
– Enligt kommunens tolkning skulle de som har LTA-pumpar och avtal från före år 2007 tvingas stå för drift, underhåll och förnyelse av pumpanläggningarna för all framtid, medan andra i samma område som har fått LTA-pumpar sedan vattentjänstlagen infördes inte skulle debiteras en krona för detta. Det föreföll helt orimligt och att Statens VA-nämnd nu har gett Ulf och Ann Ermerud rätt känns mycket bra. Avgörandet kan även få betydelse för andra småhusägare i Sverige, som debiteras på motsvarande sätt.

Alla med LTA-pump kan dra nytta av detta fall!
Tvingas du betala för underhåll, förnyelse och reparationer av pumpen? Kontakta kommunen och begär att den ska stå ansvaret för pumpen!
LTA-system förekommer i hälften av Sveriges kommuner och det finns således många småhusägare som har LTA-pumpar.
Om du har ett LTA-system, och kommunen försöker ta betalt för underhåll, förnyelse och reparationer av LTA-pumpen, så har du all anledning att begära att kommunen står för dessa kostnader. Den aktuella domen i Statens VA-nämnd är ett tungt vägande skäl för kommunen att gå med på det.

Text: Peter Wiklund