PixelImage

Elektroosmotisk dränering: Bemötande TV4

Bemötande av TV4:s programchef Anna Rastners utspel 31 maj 2016

Anna Rastner, programchef på TV4, riktar i ett blogginlägg skarp kritik mot Villaägarnas arbete med att informera konsumenter om bristerna med kallad elektroosmotisk dränering. Villaägarna bemöter här kritiken punkt för punkt.

Varför är Villaägarna kritiska till elektroosmotisk dränering?

Förbundet står fast i sin uppfattning att elektroosmotisk omdränering är en undermålig produkt. Anledningen till att Villaägarna är så tydligt i sin kritik av elektroosmotisk dränering är av omsorg om sina medlemmar och andra konsumenter. Husägare ska inte behöva bli lurade på 60 000 kr till ingen nytta. Vad TV4, Äntligen hemma, produktionsbolaget Meter Television, Martin Timell, Arid och andra elektroosmotiska dräneringsföretag anser om dräneringsmetoen, påverkar inte Villaägarnas ställningstagande. Omsorgen om konsumenterna går först.

Har Villaägarna utövat påtryckningar på produktionsbolaget Meter Television?

Villaägarna har skickat ett mail i september 2015 och ett mail i april 2016. De totalt tre telefonsamtalen mellan redaktionen och Villaägarna som ägt rum har samtliga tillkommit på Meter Televisions initiativ, se Villaägarnas chefsjurist om Martin Timells utfall mot Villaägarna.

Varifrån kommer uppgiften att Arid har betalat för att vara med i Äntligen hemma?

Veckans brief ställer i nr 16/2016 nedan fråga till Martin Graap, marknadschef på Arid, och får svaret:

"Hur funkar det, får man betala för att vara med i Äntligen Hemma?

– Det kostar pengar att vara med där. Det började med att Martin Timell satte sig in i hur det fungerar. De har varit ganska noggranna."

Vilka är bristerna i Arids och TV4:s hänvisning till den amerikanska rapporten?

När det gäller rapporten från U.S. Army Corps of Engineers har Villaägarna kritiserat den i flera olika avseenden. Här väljer vi att först lyfta fram följande som återfinns på sidan 5 i rapporten:

"DISCLAIMER: The contents of this report are not to be used for advertising, publication, or promotional purposes. Citation of trade names does not constitute an official endorsement or approval of the use of such commercial products. All product names and trademarks cited are the property of their respective owners. The findings of this report are not to be construed as an official Department of the Army position unless so designated by other authorized documents. DESTROY THIS REPORT WHEN IT IS NO LONGER NEEDED. DO NOT RETURN IT TO THE ORIGINATOR."

Rapporten är inte att anse som en officiell rapport från amerikanska armén, om detta inte framgår i annat sammanhang. Man uppmanas att förstöra rapporten, istället för att sprida informationen vidare, vilket vore det normala för en vetenskaplig rapport.

Vidare har rapporten stora vetenskapliga brister. Fälttestet säger ingenting, eftersom många andra faktorer som nederbörd, temperatur, ventilation m.m. kan ha påverkat resultatet. Dessutom erkänner man i rapporten att man har tätat sprickor innan man observerat uttorkning.

Även laboratorietestet är värdelöst. Försöket kunde endast genomföras vid total vattenmättnad med saltvatten som har mycket bättre ledningsfråga än vanligt vatten. Dessutom var man tvungen att använda konstant likström istället för pulser, dvs. en helt annan teknik än Arid säger sig använda. Rapporten följer därmed inte ens grundläggande krav för vetenskaplig bevisföring.

När det gäller den rapport som Arid har beställt från Chalmers Industriteknik, har den avfärdats som ovetenskaplig av två professorer och en docent, se Forskare sågar Chalmers rapport om elektroosmotisk dränering.

Vilken forskning och forskare stöder Villaägarnas uppfattning?

Det finns mycket forskning och många forskare som har samma uppfattning som Villaägarna. Här följer ett axplock:

Inge Rörig-Dalgaard, teknisk doktor och seniorforskare på DTU (Danmarks Tekniska Universitet), har tillsammans med Lisbeth M. Ottosen, associate professor på DTU, forskat på elektroosmotisk dränering. Förstnämnda forskare har för den danska tidskriften Bedre Hjem berättat att allt eftersom deras forskning fortskred, blev det allt mer uppenbart att elektroosmos i praktiken var mycket komplicerat. De kom fram till att det inte gick att få fram ett enkelt och användbart dräneringssystem. Ett grundproblem är att de elektrokemiska processerna som elektroosmos utlöser, är svårkontrollerade och att de efter ett kort tag slår ut den elektroosmotiska processen.

Innan den elektroosmotiska processen slås ut, kan elektroosmotiska dräneringssystem minska salthalten kring elektroderna på källarväggen. Något som kan göra mätningar med kapacitiv fuktmätning missvisande. Då görs mätningen på källarväggens yta, inte med givare inuti i källarväggen. Om den elektrokemiska processen har tagit bort en del av salthalten kan man tro att det är mindre fukt i väggen, men det som mätaren egentligen visar är att salthalten är lägre. Elektroosmosföretagen använder dock mätningarna för att påstå att kunderna har fått lägre fukthalt i väggarna och att de därför inte ska få pengarna tillbaka.

Carsten Johansen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut, Danmark berättar att de har testat elektroosmotiska dräneringssystem i snart tre decennier, men att de inte har sett att systemen har fungerat en enda gång. Inte ens när de har haft mätperioder på ett helt år.

Professorn i byggnadsteknik Folke Björk har avfärdat elektroosmotisk dränering, se Alternativ dräneringsmetod döms ut.

Hanno Essén, docent och associate professor, vid KTH Mekanik, har bl.a. sagt följande.

"Som fysiker med inriktning mot elektromagnetism, och tidigare mot kemisk fysik och molekylteori, kan jag inte se annat än att elektroosmos är trams. Vattenmolekylen är en dipol och påverkas av en nettokraft endast i ett inhomogent elektriskt fält. För att få en vandring av molekylerna i kapillära utrymmen måste man kräma på rejält med fältgradient (fält av varierande styrka). Att vattnet skulle vara positivt laddat på grund av joner, som det påstås, tvivlar jag mycket på. Elektronerna, eller negativa joner, kommer alltid att finnas kvar i materialet så någon nettoladdning som skulle påverkas att ett homogent elektriskt fält finns inte att utnyttja.

Det hela påminner mycket om de allsköns elektriska och magnetiska vattenrenare som marknadsförts genom åren, men som alla saknar dokumenterad effekt."

I en teknisk rapport från Tekniska Universitet i Wien redogörs för test av elektroosmotisk dränering, se Elektroosmos - en jämförelse mellan teoretiska förutsägelser och experimentella resultat.

Rapporten har översatts av ett översättningsföretag med specialistkompetens, Teknotrans AB. På sidan 10 sägs bl.a. följande:

"De uppmätta fukttransporteffekternas storleksordningar är obetydliga. De kan knappast användas som understöd vid dräneringsåtgärder. I bästa fall kan obetydliga och i praktiken knappast märkbara effekter i den maximala kapillära stighöjdens omgivning åstadkommas."

Fungerar Arids typ av elektroosmotisk dränering?

Det säljs två typer av elektroosmotisk omdränering. Vanligast är att elkablar monteras på de fuktiga väggarna. Sedan förser man ofta väggarna med vad som ibland benämns som en specialcement för att optimera den elektriska ledningsförmågan till murverket. En kontrollbox sätts upp och kopplas till ett eluttag. Sedan sägs elektriska pulser driva ut fukten från källaren till jorden utanför huset. Arids anläggningar är enkom av denna typ. Kostnaden för att driva anläggningen anges till runt 50-100 kr per år.

Den andra varianten av elektroosmotisk omdränering, innebär att en elektroosmotisk kontrollbox placeras i källaren och ansluts till ett eluttag. Sedan sägs kontrollboxen stråla ut elektriska pulser, som gör att vattnet viker bort från källarväggarnas utsida. Produkten kallas även för trådlös elektroosmos.

Ingen av dessa varianter av elektroosmotisk dränering fungerar för att dränera om ett hus.

Vad säger marknadsföringslagen?

Elektroosmosföretagen, däribland Arid, påstår i sin marknadsföring att de s.k. elektroosmotiska systemen är effektiva i dräneringshänseende. Enligt marknadsföringslagen ankommer det på näringsidkarna (elektroosmosföretagen) att styrka de egenskaper (fungerande dränering för hus) som de påstår att deras varor äger. Något sådant har inte skett. Marknadsföringen är därför vilseledande. Anledningen till att den svenska marknadsföringslagstiftningen är upplagd på det sättet, att det åligger näringsidkarna att visa att de uppgifter som lämnats i marknadsföringen inte är oriktiga eller vilseledande (s.k. omvänd bevisbörda), är att det är näringsidkarna som sitter inne med alla fakta.

Vad anser Villaägarna om TV4:s utspel 31 maj?

Ett flertal forskare och forskningsrapporter stödjer Villaägarnas uppfattning att elektroosmotisk dränering inte fungerar. Våra rekommendationer vilar således på solid vetenskaplig grund. TV4 säger förvisso att de gör "research som ligger till grund för ett publicistiskt beslut att sända inslaget".

Villaägarna konstaterar att TV4 inte har gjort en tillräckligt bra research, vilket har resulterat i att man har lyft fram en dräneringsmetod som inte fungerar gentemot allmänheten. Landets husägare förtjänar en mer kvalificerad konsumentjournalistik än så.

Finns det ytterligare information om elektroosmotisk dränering?

Därför fungerar inte dränering med elektroosmos