PixelImage

Uppvärmning: Luftvärmepump - anmälan skapar grannsämja

Luftvärmepump - Anmälan skapar grannsämja

Störs du av buller från din grannes luftvärmepump? Då är du inte ensam. I Mölndal har man infört anmälningsplikt vid installation av luftvärme-pumpar – just med hänsyn till grannarna. Det har lett till en markant minskning av klagomål.

2003 införde Mölndal stad anmälningsplikt för alla som ska installera luftvärmepumpar inom detaljplanelagda områden. Bakgrunden var att man årligen fick in ett flertal klagomål från villaägare som var störda av bullret från grannens luftvärmepump. Sedan anmälningsplikten infördes har man fått knappt ett klagomål om året.

I praktiken innebär anmälningsplikten att villaägare som vill installera en luftvärmepump ska skicka en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i Mölndal stad. I anmälan ska man bland annat fylla i luftvärmepumpens effekt, köldmedium och placering. Anmälan ska skickas in minst sex veckor före planerad installation och normalt tar det maximalt två veckor att få beslut. Utöver anmälan ska man även lämna in skriftliga intyg från grannarna att de godkänner att man installerar en luftvärmepump.

– Även om grannen inte samtycker så innebär det inte med automatik avslag. Grannarna har inget veto. I de flesta fall så accepterar grannarna att den sökande ska installera en luftvärmepump och just genom att prata med sina grannar visar man att man tar hänsyn även till deras boendemiljö, säger Annika Billton, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Mölndals stad.

De flesta får tillstånd
De flesta villaägare som söker tillstånd för att installera en luftvärmepump i Mölndal beviljas. I de fall som det har skett avslag beror det på att miljö- och hälsoskyddsinspektören har ansett att värmepumpen har en olämplig placering. Det har framförallt gällt väldigt tätbebyggda områden där risken för störande buller har varit stor.

– Men även om vi har gett tillstånd till installationen så är det alltid fastighetsägaren som har ansvar för att anläggningen inte ger upphov till störande buller för närboende. Om olägenhet skulle uppkomma kan vi ställa krav på åtgärder eller förbjuda att anläggningen används. Det gäller även om luftvärmepumpen är anmäld, säger Annika Billton.

Illustration: Annie BobergLåg ljudnivå
Buller från luftvärmepumpar beror framförallt på ljud från cirkulationspumpen, men det kan också bero på att luftvärmepumpen är dåligt uppsatt. Man utgår från Naturvårdsverkets krav på ljudnivåer. Det innebär att värmepumpen vid grannens tomtgräns inte får överstiga 40 dBA under natten, 45 dBA på kvällstid eller helger och att ljudnivån dagtid får vara maximalt 50 dBA. Tillverkarna anger tyvärr inte buller på ett enhetligt sätt, men Energimyndigheten har testat pumparnas effektivitet och buller och testerna finns på deras hemsida www.energimyndigheten.se

Om man har en befintlig luftvärmepump som bullrar så kan det bero på slitage av kompressorer och fläktar. För att minska bullret bör man göra underhåll, men också se över om upphängningen kan förbättras. Nyare luftvärmepumpar är oftare både tystare och effektivare.

Artikeln är hämtad ur tidningen Villaägaren nr 2-2008
Text: Ann-Sofie Borglund
Illustration: Annie Boberg