PixelImage

Egen brunn: Få koll på ditt brunnsvatten

Egen brunn: Få koll på ditt brunnsvatten

Har du egen brunn, är det förr eller senare dags att byta ut pump och hydrofor. Vi hjälper dig få koll på din brunn och ditt dricksvatten.

Vattenkran och rinnande vatten

Den som har egen brunn kommer förr eller senare till en punkt då den gamla pumpen och hydroforen måste bytas ut.

– Om man inte har problem finns ingen anledning att byta ut grejer som fungerar. Men mycket installerades på 60- och 70-talen, då många som hade haft grävda brunnar gick över till bergborrade brunnar – och det som sattes in då börjar få några år på nacken, säger Johan Barth, som är vd för Geotec, Sveriges brunnsborrares branschorganisation.

Tidigare var så kallade ejektorpumpar vanligast. Idag används nästan uteslutande dränkbara pumpar som sänks ner i borrhålet. En märkbar skillnad är att det inte hörs när pumpen slår på. Dessutom kan elförbrukningen sänkas något och driftssäkerheten höjas.

Något att tänka på är vad som händer vid strömavbrott. Den som bor i glesbygd bör försäkra sig om att vattentillgången fungerar även vid längre strömavbrott. En pump som drivs av 220 volt istället för 380 är enklare att driva med ett bensin- eller dieselaggregat.

Vissa äldre hydroforer av järn har plastbelagd insida. Med tiden slits plasten och metallen blottläggs. Det är inte tänkt att metallen ska komma i kontakt med dricksvattnet, och när järnet kommer i kontakt med luft och vatten rostar insidan. Om man vid rengöring av hydroforens insida – vilket bör göras någon gång per år – märker att plasten lossnar och att järnet är blottlagt bör hydroforen bytas ut.

Materialval påverkar priset

En ny hydrofor kan även höja vattenkvaliteten. Rent livsmedelstekniskt anses rostfritt vara bästa materialet, men det är också dyrast. Hydropresser och pumpautomater kan vara osäkra ur livsmedels- och hygienhänseende.

– Byter man utrustningen bör man även inspektera foderröret som går ner genom jordlagren från mark till berg. Har detta angripits av rost får man anlita en korrosionstekniker som kan åtgärda och eventuellt laga. Det är viktigt att ytvatten inte sipprar ner den vägen, säger Johan Barth.

Med tiden kan sprickor i berget där vattnet sipprar fram till borrhålet ha satts igen. Då kan borrhålet blåsas ur med tryckluft, vilket rensar bort avlagringar och ökar tillrinningen med upp till 220 liter i timmen.

– Om man märker att kapaciteten i brunnen sjunker kan det bero på att pump, brunnshål eller ledningar har satt igen. Då rekommenderar vi att man tar kontakt med en brunnstekniker på ett brunnsborrningsföretag för en inspektion, avslutar Johan Barth.

Text: Johan Mikaelsson

Egen brunn: Är ditt vatten ofarligt att dricka?