PixelImage

Egen brunn: Är ditt vatten ofarligt att dricka?

Egen brunn: Är ditt vatten ofarligt att dricka?

Det märks inte alltid på smaken om det du har i glaset är ohälsosamt. Det behövs en analys för att få svar på vad ditt dricksvatten egentligen innehåller.

Vattenstråle ner i dricksglasDen som har en vattenanläggning med brunn, pump och hydrofor behöver inte göra särskilt mycket. Så länge vattnet fortsätter rinna ur kranen och smakar gott gör de flesta inget alls.

Men kvaliteten på dricksvattnet varierar. Till skillnad från den som får sitt vatten från ett kommunalt vattenverk åligger det brunnsinnehavaren att låta analysera vattnet. Den som äger ett hus med enskilt vatten och avlopp har juridiskt ansvar för att vattnet är tjänligt och att avloppet uppfyller kraven.

Inga lagkrav på vattenprov

Det finns inga lagkrav på att ta regelbundna vattenprover, om vattnet inte används vid exempelvis en servering. Livsmedelsverket rekommenderar dock att man tar vattenprov minst vart tredje år.

– Om man har mycket höga halter av till exempel E-colibakterier i sitt dricksvatten så kan det påverka hälsan. Likaså kan höga halter av vissa metaller, exempelvis bly, arsenik eller kadmium, påverka hälsan negativt på lång sikt, säger Christina Lantz, mikrobiolog på råd- och beredskapsavdelningen vid Livsmedelsverket.

Störst risk för äldre, grävda brunnar

Enligt Livsmedelsverkets beräkningar, som baseras på ett omfattande tillsynsprojekt och en rapport från 2007, är vattnet otjänligt i 35 procent av de grävda brunnarna och 10 procent av de borrade brunnarna. Sammantaget sägs vattnet i var femte brunn vara otjänligt åtminstone hela eller delar av året.

Problemen beror oftast på att mikroorganismer har kommit ner i vattnet. Många av de brunnar som har problem är enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) äldre, grävda brunnar.

– De nya brunnar som anläggs idag är nästan uteslutande borrade i berg. Risken är lite större att grävda brunnar påverkas av yttre faktorer och att ytvatten rinner ner, säger Bo Thunholm, som är hydrogeolog vid SGU i Uppsala.

Av landets drygt 400 000 enskilda brunnar är två tredjedelar borrade och en tredjedel grävda. En mindre andel är filterbrunnar och rörspetsbrunnar. Grävda brunnar samlar upp ytligare vatten.

Håll koll på din brunn

Det är alltså särskilt viktigt att de grävda brunnarna besiktigas regelbundet. Och oavsett typ av brunn får det inte växa alger eller ligga någon död mus i vattnet.

– Har man små barn kan man gärna ta prov lite oftare än var tredje år. Det kan också vara bra att göra det vid olika tidpunkter på åren. Kanske vid torka eller vid snösmältning för att få ytterligheterna, säger Christina Lantz.

Det rådet instämmer Bo Thunholm i.

– Många är omedvetna om att vattnet håller låg kvalitet, medan andra kanske finner sig i det. Men många skulle kunna få bättre vatten genom exempelvis installation av filter, säger Bo Thunholm.

För hushåll med små barn gäller det även att se upp med för hög fluoridhalt, då detta kan påverka tänderna.

De som tar dricksvatten ur egen brunn har oftast också enskilt avlopp. Då finns alltid risken att förorenat vatten sipprar ner i grundvattnet. Brunn och avlopp ska placeras på ett sådant sätt att restvatten från exempelvis en infiltrationsbädd i en avloppsanläggning inte ska sippra ner i grundvattnet.

I Sverige är det sällsynt att jordbruk påverkar grundvattnet, även om det förekommer, främst i Skåne och Halland. I andra delar av Europa har framför allt gödsling lett till höga halter av kväve och nitrat i vattnet.

Radon och arsenik kan finnas i berget

Otjänligt vatten kan också bero på lokala geologiska förutsättningar. Berget kan innehålla höga halter av radon, arsenik, kadmium och fluorid, vilket kan vara skadligt för människor. Radon och tungmetaller är (förutom mikroorganismer) de vanligaste vattenproblemen.

– De som drabbas får ta till samma metoder som används inom kommunal vattenförsörjning, fast i mindre skala, säger Bo Thunholm.

Ta prov innan du köper hus med brunn

Den som ska köpa ett hus med egen brunn bör ta vattenprov innan köpet. Vattnets kvalitet och kvantitet ingår i köparens undersökningsplikt och köparen kan inte ställa krav på säljaren i efterhand om det visar sig att vattnet är otjänligt eller otillräckligt.

Estetiska och tekniska problem behöver inte innebära att vattnet är otjänligt. Låg total hårdhet (kalk) kan öka risken för korrosion och slitage på rören. Om det är kopparrör kan det också ge fällningar av koppar, vilket kan vara skadligt om det överstiger riktvärdena. Rörens livslängd förkortas och det finns risk för läckage. Det kan även ge beläggningar och göra att rören sätter igen.

Saltinträngning gör vattnet otjänligt

I kustnära områden är risken som störst att vattnet blir salthaltigt, vilket sätter sig i smaken och gör vattnet direkt otjänligt.

– Om brunnar borras för djupt i kustnära områden finns alltid en risk för saltinträngning. Det kan även leda till att ledningssystemen förstörs, säger Bo Thunholm.

Text: Johan Mikaelsson

Egen brunn: Få koll på ditt brunnsvatten