PixelImage

Bygga: Byggregler för garage

Bygga garage: Regler att tänka på

Bygganmälan, kontrollplan, bärighet och brandskydd. Det är en del att tänka på när du bygger garage. Här är några tips på vägen.

Att bygga garage kräver oftast bygglov, men med de nya reglerna om komplementbostadshus, de så kallade attefallshusen, har kravet på bygglov tagits bort för en komplementbyggnad. Det innebär att du – utöver en friggebod på maximalt 15 m² – får uppföra en byggnad upp till 25 m² och högsta höjd 4 meter. Det som måste skickas in är en bygganmälan.

Bygga nära tomtgräns

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om. Tänk på att garage som inte utgör attefallshus brukar kräva bygglov.

Område som saknar detaljplan och områdesbestämmelser

Saknas detaljplan och områdesbestämmelser behövs normalt inte bygglov. Men kontrollera med kommunen för att vara på den säkra sidan.

Skicka in bygganmälan

När du vet att du får bygga ett garage där du tänkt, behöver du skicka in en bygganmälan. De flesta kommuner har blanketter för anmälan på sina hemsidor. Till anmälan ska du bifoga handlingar som ritningar och beskrivningar. Handlingarna har nämnden som underlag för att bedöma om de krav som myndigheterna ställer är uppfyllda.

Kontrollplan

Du ska även bifoga ett förslag till kontrollplan. Planen ska omfatta vilka kontroller som ska göras och vad de avser, vem som ska göra respektive kontroll och vilka anmälningar som ska göras till kommunen.

Kontrollansvarig krävs inte vid åtgärder som rör garage.

För ett garage kan kontrollerna handla om bärighet, brandskydd och säkerhet vid användning:

Bärighet

Bärighet innebär att garaget är byggt för att klara de laster som det kommer att utsättas för. Det kan handla om snö- och vindlast på tak och väggar. I vissa fall även snölast från andra tak, om garagets tak finns invid och är lägre än taket på byggnaden bredvid.

Brandskydd

Om garaget ska byggas närmare än 8 meter från huvudbyggnaden eller annan komplementbyggnad, gäller speciella regler för brandskyddet. I Boverkets Byggregler, Tabell 5:611 Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd, framgår vad som krävs vid olika avstånd mellan byggnader.

Säkerhet vid användning

Vissa dörrar och portar kan omfattas av boverkets Byggregler, kapitel 8:94 Skydd mot olyckor vid rörliga anordningar på tomter, eller Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) Om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.