PixelImage

Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss möjlighet att vistas på privat naturmark – men utan att störa eller förstöra för markägaren. Det gäller att både besökare och markägare respekterar varandra och samsas på ett vettigt sätt.

Sunt förnuft räcker långt när det gäller allemansrätten. Men det finns lagstiftning och regler, både för allemansrätten och för strandskyddsbestämmelserna, som kompletterar varandra. Allemansrätten ger möjlighet till lite olika tolkningar, medan strandskyddet är mer reglerat.

Allemansrätten
Tack vare allemansrätten kan vi röra oss i stort sett fritt i naturen. Vem som helst har rätt att vara på annans mark eller vattenområde en kortare tid under mottot ”Inte störa, inte förstöra”. I miljöbalken står det: ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.”

Respektera hemfriden
Allemansrätten får inte innebära att allmänheten tar sig sådana friheter att markägaren störs eller drabbas av olägenheter. Kring varje bostadshus finns en ”hemfridszon” som man normalt inte får inkräkta på. Gör man det, kan det innebära att man gör sig skyldig till ”hemfridsbrott” eller ”tagande av olovlig väg”.

Markägaren får inte heller hävda en större hemfridszon än vad som kan anses rimligt och får inte köra bort folk som håller tillräckligt avstånd från zonen.

Det finns inga exakta regler för hur nära man får gå. Det beror mycket på hur terrängen och växtligheten ser ut. I vissa fall kan man passera nära huset, men inte närmare än cirka 15 meter, såvida man inte går på en väg eller stig som används av allmänheten. I andra fall kan det ses som ett intrång om man passerar inom 60–70 meter från huset. Det beror helt på hur tomten ser ut och hur insynsskyddat det är.

Avstyckad tomt
Om tomten är avstyckad kan ägaren oftast hävda en tydlig hemfridszon, där allmänheten inte får vistas. På andra sidan tomtgränsen får allmänheten däremot vistas utan att tomtägaren kan hindra det, även om det är relativt nära bostadshuset.

Runt hus på mark som inte är friköpt och vissa andra bostadshus finns inga egentliga tomtgränser. Där gäller regeln att den som bor i huset får hävda en normal tomtplats som sin hemfridszon.

Strandskyddet
Syftet med strandskyddet är att se till allmänhetens behov av friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Strandskydd gäller vid havet och vid sjöar och vattendrag.

Så fungerar strandskydd:

  • Man får inte bygga eller uppföra andra anläggningar i området.
  • Byggnader som redan finns får inte heller börja användas för nya ändamål.
  • Man får inte heller anlägga vägar, staket, häckar, rabatter, iordninggjorda grillplatser, bryggor eller liknande utanför tomten, eftersom det skulle innebära att den privatiserade sfären utvidgas.
  • Man kan söka dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen. I vissa fall kan rätten att ge dispens delegeras till byggnadsnämnden.

Om dispens
Om du har en normal bostadstomt inom ett strandskyddsområde kan du ofta ha fått en dispens från strandskyddet i samband med att bygglovet beviljades. Om du inte har en sådan generell dispens måste du begära dispens från strandskyddet för att få uppföra vissa anläggningar.

Kravet på ytterligare dispens gäller även om du har en lite större tomt och vill anlägga eller bygga något på den del av tomten som inte ligger inom den normala hemfridszonen nära huset, där den ursprungliga strandskyddsdispensen medgivits, utan lite längre från bostadshuset. Inom strandskyddat område har du som privatperson rätt att förvänta dig att strandskyddsreglerna följs, och ska även själv respektera strandskyddsreglerna.

Villaägare med strandtomt
Om du äger en mindre strandtomt och allt ligger inom hemfridszonen får du avgränsa tomtplatsen med staket eller häckar. Det blir en tydlig signal till allmänheten att hålla sig borta.

Om du däremot är ägare till ett större markområde och strandområdet och eventuella bryggor ligger en bit från bostadshuset, alltså väl utanför hemfridszonen, får du kanske acceptera att andra personer vistas och kanske till och med badar inom det område där du har din brygga. Däremot har allmänheten ingen rätt att använda dina privata anläggningar eller din brygga annat än för en helt tillfällig förtöjning och på ett sätt som innebär att olägenheter inte uppkommer för markägaren.

Om du avgränsar mer än hemfridszonen med till exempel ett staket kan länsstyrelsen förelägga dig att göra så kallat stängselgenombrott, vanligtvis en grind, så att allmänheten kan gå över området. Att sätta upp skyltar för att hålla allmänheten borta kan betraktas som olagligt.

Det är få förunnat att ha strandtomt, och fullt förståeligt att både tomtägare och allmänheten vill vara vid vattnet. Det enda vettiga är naturligtvis att respektera varandras rättigheter och skyldigheter, att vara lite generösa och visa varandra respekt. Sunt förnuft och bra kommunikation brukar vara bästa receptet för att gå varandra till mötes – precis som i alla andra sammanhang.

För mer information ring Villaägarnas lantmätare på rådgivningen, telefon 020-62 60 99.

STRANDSKYDD

Bestämmelser om strandskydd finns i miljöbalken.

  • Strandskyddet omfattar land- och vattenområden inom 100 meter från strandlinjen, det så kallade strandskyddsområdet.
  • Området kan i vissa fall utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen.
  • I samband med en planläggning eller bygglov kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Men dispensen kan också överklagas och dras
  • Tillbaka för att skydda allmänhetens rätt att kunna vistas i ett strandnära område.
  • Strandskyddsbestämmelserna begränsar inte var man får lägga till med båt. Sådana förbud gäller i kombination med till exempel fågel- eller djurskyddsbestämmelser.

Artikeln är hämtad ur Villaägaren nr 3-07.
Text: Tony Bjurman