PixelImage

Översvämningar: Skyfall över Sverige

Skyfall över Sverige

Ersättningarna för översvämningsskador har ökat lavinartat. Villor i drabbade områden kan i framtiden bli utan försäkring. Prognosen för extrema regnmängder ser dyster ut.

Vi har hört varningsropen i många år. Klimatförändringarna kommer att ge längre och intensivare regn, allt oftare. Det innebär fler och svårare översvämningar, särskilt i utsatta områden. Vatten- och avloppssystemen i kommunerna hinner inte alltid med och att ersätta dem kostar mångmiljardbelopp. Den som inte är ansluten till kommunalt avlopp måste själv se till att eget avlopp uppfyller kraven i miljöbalken.

Porträtt Anne AdrupAnne Adrup (bilden) är expert på rörnät och klimatfrågor på Svenskt vatten och säger att vad som händer vid en översvämning bland annat beror på hur ledningssystemen är konstruerade. Det finns skäl för villaägare att sätta sig in i hur det kommunala ledningsnätet som man är kopplad till fungerar.

Ha koll på dina ledningar

Spillvattnet är det vatten som går ut efter att vi duschat, spolat i toaletten eller tvättat. Orenat spillvatten innehåller ämnen, i värsta fall gifter och bakterier, som måste renas bort. Spillvattnet kan gå i en separat ledning ut i gatan. Men det förekommer också kombinerade system för både spill- och dagvatten. Dagvatten kan komma in i spillvattensystemet också i separerade system. Det kan bland annat bero på felkopplingar eller inläckage från grundvatten via otäta rör.

– Ha koll på hur ledningarna är kopplade. Stuprören ska inte vara kopplade till spillvatten, det är bättre med stenkista och utkastare.

Även om det finns en dagvatten- och en spillvattenledning i gatan kan dagvattnet vara felaktigt inkopplat från villan, påminner Anne Adrup. Och det är villaägarens ansvar att åtgärda ett sådant fel.

Lutning från huset

Ibland kan det bli översvämning via ledningarna om de blir fulla. Andra gånger kommer vattnet in via ytan.

– Man ska se till att marken inte lutar mot huset och försöka fixa en lutning från huset, äger Anne Adrup.

Man med paraply med vatten upp till knänaHon påpekar att vid skyfall måste man avleda vattnet på något annat sätt än i ledningar, och den möjligheten ska tillgodoses i samband med detaljplane­arbetet. Idag tar kommunerna hänsyn till risker för översvämning på ett annat sätt än förr. Vid nybyggen i stadsdelen Alby i Botkyrka kommun får exempelvis inga hus byggas lägre än två meter över havet. Den större delen av samhället är emellertid redan bebyggd och då måste man hitta åtgärder i befintliga miljöer.

– Det kan handla om att gräva diken eller anlägga kantsten, så att vatten kan ledas längs gatan istället för till husen, säger Anne Adrup.

Hon jämför med Danmark, där Köpenhamn drabbades av ett så kallat tusenårsregn år 2011. Benämningen betyder att regnet var så stort att det statistiskt bara inträffar vart tusende år.

– Köpenhamns kommun jobbar med hitta små och stora ytor där man kan ta bort asfalt och etablera grönytor, de installerar fördröjningsmagasin så allt överskottsvatten inte skickas iväg på en gång. Där finns också "skyfallsboulevarder", vilket innebär att vissa gator utformas för att leda bort mycket vatten.

Skyfallshantering en samhällsfråga

Anne Adrup råder villaägare att kolla hur det är med VA-ledningarna i huset, var de finns och vilken status de har. Detta nämns sällan när man köper sitt hus.

I många fall har varken säljare eller köpare en aning. VA-organisationen i kommunen har uppgifter om förbindelsepunkter, från den punkten och in till huset ansvarar villa­ägaren för ledningarna.

I januari 2016 kom uppdaterade rekommendationer från Svenskt vatten till de kommunala VA-förvaltningarna och till de kommunala VA-bolagen.

Det viktigaste resonemanget där är att skyfallshantering är en samhällsplaneringsfråga och inte enbart en VA-fråga. Ledningsnätet sväljer en del, resterande del vid skyfall måste lösas av andra och där är fastighetsägarna en av flera viktiga aktörer.

Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: Getty

Mer om skyfall och översvämning

Villaägarna: Kommunerna måste säkra VA-näten

Så skyddar du dig mot översvämning i källaren

Läs mer om översvämning