PixelImage

Avlopp: Välj rätt avloppsteknik

Avlopp: Välj rätt avloppsteknik

Torrdass eller vattentoalett? Maximal fosforrening eller inte? Att välja avloppssystem kräver genomtänkta önskemål och kunskap om regelverket i din kommun.

Samling med små stugor bredvid en sjö

Här följer några exempel på avloppsanläggningar och under vilka förutsättningar de kan fungera väl. Tänk på att det aldrig finns någon standardlösning som är allmängiltig eftersom ditt val måste styras av hur just din tomt, ditt hus och grannarnas fastigheter är belägna. Därtill hänsyn till omgivande mark och vattendrag samt hur känsliga dessa är. Och inte minst: vad säger kommunens regelverk?

Hör med olika entreprenörer vilka lösningar de föreslår och vilken kompetens företaget har. Ta referenser och förvissa dig om att garantier, skötselanvisningar, serviceavtal och underhåll ingår i priset. Ofta tillkommer en årlig abonnemangsavgift. Glöm inte att anläggningens livslängd är viktig för att du ska kunna ta ställning till priset.

Infiltrationsanläggning

En fastighet med långt till närmaste granne, sandig mark och berggrunden en bra bit under markytan kan ge flera valmöjligheter. Den som idag bara har slamavskiljning utan efterföljande rening måste åtgärda detta.

En infiltrationsanläggning innebär att vattnet sprids ut i marken och sipprar genom jordlagren innan det renade vattnet når grundvattnet. Metoden kräver rätt sorts jord och en yta på upp till 50 kvadratmeter.

Markbädd med fosforrening

Den som har nära till en granne med dricksvattenbrunn ska inte välja en lösning där avloppsvattnet kan nå grundvattnet. Då kan en markbädd där det renade vattnet leds bort via en provtagningsbrunn vara lämplig. Också markbädden kan kräva en yta på upp till 50 kvadratmeter. Markbädden har inte lika stora jordmassor som infiltrationsanläggningen och därför behövs ofta extra rening av fosfor.

Torrdass

Det ställs stora krav på rening i områden där husen ligger tätt och omgivande miljö är extra känslig och påverkad av övergödning. Enklast är att avstå från vattentoalett och ha torrdass och anlägga en latrin, alltså kompostera avföring och urin. Vattnet från bad, disk och tvätt kan sedan gå ut genom en infiltrationsanläggning som kan vara enklare än om den också ska ta hand om toalettavfall.

Vakuumtoalett till sluten tank

Vill man trots allt ha vattentoalett kan man välja vakuumtoalett där toalettavfallet leds till en sluten tank som töms och innehållet transporteras till exempelvis kommunalt reningsverk. Bad-, tvätt- och diskvattnet hanteras i en enklare infiltrationsanläggning.

Minireningsverk

Även om man bor i ett känsligt område med många grannar, exempelvis ett fritidshusområde med allt fler permanentboende, kanske man vill ha traditionell vattentoalett. Då kan ett minireningsverk vara lösningen. Det grävs ner i marken eller kan placeras i en källare eller ett skjul. Minireningsverket kombinerar olika reningslösningar och olika tillverkare har olika anläggningar. Det är därför viktigt att kontrollera att minireningsverket du vill skaffa är godkänt av din kommun.

Avloppet från en person innehåller:

  • Ca 0,6 kg fosfor/år
  • Ca 5 kg kväve/år
  • Ca 18 kg organiskt material/år
  • Smittämnen
  • Ibland andra farliga ämnen (beroende på vad man använder hemma och vad man häller i avloppet)
  • Ca 60 m3 vatten/år (om du har vattentoalett), varav ca 40 m3 är bad-, disk-, och tvättvatten

Enskilt avlopp: Hur ser ditt ut?

Villaägarna: Orimlig börda för husägare som måste byta avloppssystem

Har du frågor om ditt enskilda avlopp?

Villaägarnas medlemmar har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Ställ din fråga till experterna!