PixelImage

Oljetank: Så tar du oljetanken ur drift

Oljetank – tips när cistern tas ur bruk

Har du en gammal oljetank som du inte använder eller som du tänker sluta använda? Här hittar du tips och råd om vad du ska göra med den gamla cistern. 

• När du inte längre tänker använda din oljetank är det ett lagkrav att du tömmer och rengör cisternen. Det är också ett krav att du ordnar så att tanken inte kan fyllas. Vårt råd är att ni anlitar ett saneringsföretag för detta. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

• Påfyllningsröret kan göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort. Det är viktigt att rengöringen sker utan att olja eller rengöringsrester hamnar i mark eller vatten. Rengöringsresterna klassas även de som farligt avfall och lämnas till kommunen enligt deras anvisningar.

• Efter tömning och rengöring bör du gräva upp och ta bort cistern om den är nergrävd i marken. Det är annars svårt att kontrollera om marken under är förorenad.

• När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det skriftligen till din kommuns miljökontor. Det är för att de ska kunna avregistrera tanken. Görs inte detta kommer kravet på återkommande besiktning att finnas kvar.

• Sök på kommunens hemsida eller kontakta deras miljökontor för vidare upplysning.