PixelImage

Del 41: Söka bygglov – experten tipsar

Del 41: Söka bygglov – experten tipsar

Bygga nytt, bygga om och bygga till – då krävs vanligtvis ett bygglov. Så här gör du för att så smidigt som möjligt få ett ja från byggnadsnämnden. 

Underhållsskolan del 41: Söka bygglov.

Att söka bygglov är inte rymdforskning, men det finns fallgropar. Det kan vara grannar som överklagar bygglovet, eller att bygglovshandläggaren ger tumme ner åt husritningen för att man inte har följt detaljplanens direktiv.

Tomas Söderblom, förbundsjurist på Villaägarna, rekommenderar att man allra först diskuterar sina byggplaner med kommunens bygglovshandläggare.

– Är du osäker på om du överhuvudtaget får bygga det du tänkt, eller om åtgärden kräver bygglov – kontakta kommunen. Samma sak för att försäkra dig om vilka handlingar som kommunen anser sig behöva för att kunna pröva bygglovsansökan. Detta för att undvika att handläggningen av ärendet drar ut på tiden i onödan, säger Tomas Söderblom.

Den som tänker bygga utanför detaljplan kan göra klokt i att ansöka om ett förhandsbesked hos byggnadsnämnden för att se om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Fördelen med förhandsbesked är att detta inte kräver lika många ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Det är därmed billigare och du slipper lägga tid och pengar på en bygglovsansökan, som kanske inte skulle gå igenom.

Utanför detaljplan

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behövs i vissa fall inte bygglov för att göra mindre tillbyggnader av bostadshuset. Det är även tillåtet att bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset – så länge de inte dominerar över det ursprungliga huset.

Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Dessa ovan angivna åtgärder får inte, utan grannens medgivande, placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

– Ring hellre en gång för mycket till stadsbyggnadskontoret än en gång för lite, råder Tomas Söderblom.

Även inom detaljplan finns åtgärder som kan vidtas utan bygglov. En villaägare kan exempelvis bygga ut huset med 15 kvm även om det strider mot detaljplanen. Även här gäller att tillbyggnaden inte får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, såvida inte grannen medger det. Tillbyggnaden får inte heller överstiga bostadshusets taknockshöjd. Det krävs även att man gör en anmälan och inväntar ett startbesked innan byggandet kan påbörjas.

"Värdefull miljö" kan hindra bygge

Men i vissa fall kan kommunen ändå neka startbesked, för exempelvis den nämnda tillbyggnaden på 15 kvm. Kommunen kan nämligen i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på till exempel byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från bland annat kulturhistorisk synpunkt, säger Tomas Söderblom och tillägger att ett nekat startbesked kan överklagas till Länsstyrelsen.

Även inom detaljplanerat område, som i och för sig redan innehåller en byggrätt, kan det finnas anledning att söka ett förhandsbesked. Det kan vara så att genomförandetiden för detaljplanen har gått ut, eller att planen är alltför enkelt skriven.

Vad är då viktigt att ta reda på innan man köper drömtomten man sneglat på?

– Det första du ska ta reda på är vilken byggrätt detaljplanen medger. Detaljplanen kan till exempel reglera byggnaders storlek och placering, våningsantal, höjd, taklutning med mera, säger Tomas Söderblom.

Anlita arkitekt

Har du inte tiden eller förmågan att själv rita ditt hus, och inte vill ha en paketlösning från ett husföretag, kan du anlita en arkitekt. Även om det kan kosta en slant är det i de flesta fall värt det. Sätt en budget och pränta ner den egna husvisionen så noggrant som möjligt. Detta ger arkitekten ett underlag att utgå från.

Förutom tydliga handlingar finns det ytterligare en sak som kan förenkla bygglovsprocessen. Det är att ha en god relation till grannarna, vare sig du ska bygga en ny villa eller bygga till huset.

– Det är alltid bra att ha en dialog med grannarna och visa dem vilka planer man har. Det kan göra att man i bästa fall kan undvika att få sitt bygglov överklagat, säger Tomas Söderblom.

Har man fått bygglov och startbesked kan man börja bygga även om bygglovet överklagats, men man gör det med risken att få problem senare – man kan till och med tvingas riva byggnationen, om den som klagat får rätt i överinstansen.

Men Tomas Söderblom förklarar att så länge du håller sig till detaljplanens regler ska det mycket till för att bygglovet ska bli upphävt i högre instans.

Detta ska bygglovsansökan innehålla:

  • De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas.
  • En utförligare beskrivning av vad som krävs för de olika loven kan du få via din kommuns hemsida.

Litet bygglovs-ABC

Bygglov behövs när du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själva fastigheten. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden, eller anläggningen, uppfyller de lagar och regler som gäller. Byggherren ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen.

Byggrätten är reglerad i detaljplanen och beskriver vilka åtgärder man kan få bygglov för.

Detaljplanen anger hur ett område får bebyggas, till exempel var byggnader får placeras, hur stora och höga byggnaderna får vara och vilket takmaterial som får användas.

Förhandsbesked används huvudsakligen utanför detaljplan och kräver färre ansökningshandlingar. Det räcker ofta med husets storlek och placeringen på tomten. Kommunen avgör sedan platsens lämplighet. Får man ett positivt förhandsbesked har man sedan två år på sig att ansöka om bygglov.

Plankartan är en del av detaljplanen och visar geografiskt vilket område som omfattas av detaljplanens bestämmelser och visar vilka byggrätter kommunen har godkänt.

Situationsplanen är en handling som i de flesta fall måste ingå i bygglovsansökan. Den visar bland annat läget för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten i förhållande till tomtens gränser.

Tekniska samrådet är ett möte mellan kommunen, byggherren och den kontrollansvarige. Där går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in sitt förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. Vid mindre omfattande åtgärder behövs ofta inte någon kontrollansvarig, och behövs inte någon kontrollansvarig krävs sällan ett tekniskt samråd.

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att hela kommunen ska utvecklas, var det kan och bör byggas och vad som ska bevaras. Planen kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa delar. Kommunen ska se över översiktsplanen varje mandatperiod.

Bygg utan lov

En lista på byggnationer som inte kräver bygglov 

Läs mer om bygglov

  • Din egen kommuns hemsida – där finns information om bygglovsförfarande, priser med mera.
  • bygglovsguiden.se – en tjänst som olika kommuner i Sverige abonnerar på åt sina medborgare.
  • boverket.se – här finns alla regler samlade.

Text:Tore Tobiasson
Bild: Colourbox

Underhållsskolan del 41: Söka bygglov som pdf - ladda ner och spara!