PixelImage

Bokföringsskyldighet

Bokföringsskyldighet

En samfällighetsförening är endast bokföringsskyldig om den bedriver näringsverksamhet, är moderföretag i koncern, har tillgångar som överstiger 1 500 000 kr (fastigheter och byggnader på annans mark värderas till taxeringsvärdet, övriga tillgångar marknadsvärde) eller om det framgår av stadgarna.

En samfällighetsförening som endast förvaltar en samfällighet anses inte bedriva näringsverksamhet. Näringsverksamhet blir det först när verksamheten även riktar sig mot andra än delägarfastigheterna.

I övriga fall är inte en samfällighetsförening bokföringsskyldig, men ska ändå göra förteckning över inkomster och utgifter för uttaxeringens skull, samt för att delägarna ska kunna få uppgifter till sina deklarationer.