PixelImage

Samfällighet: Uttaxering

Samfällighet: Uttaxering

Uttaxering betyder att styrelsen i en samfällighetsförening begär att föreningsmedlemmarna ska bidra med pengar till kostnaderna för föreningens verksamhet. Om samfällighetens behov av pengar inte täcks på annat sätt så ska pengar nämligen uttaxeras av medlemmarna. Detta sker vanligtvis en gång om året med det är styrelsen som beslutar om när uttaxering ska ske och det skulle t ex kunna ske vartannat år istället. Underlaget för uttaxeringen kallas debiteringslängd.