PixelImage

Utsläppsrätter

Utsläppsrätter

Sverige har tillsammans med merparten av världens länder skrivit under FN:s klimat­konvention. Det betyder att vi har förbundit oss att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Konventionens mål är att stabilisera halten växthusgaser i atmosfären på en nivå så att farlig inverkan på klimatet undviks.

Handel med utsläppsrätter infördes i januari 2005 och ses som ett viktigt verktyg för att nå Europeiska Unionens åtagande om minskade utsläpp enligt Kyotoprotokollet. Målet är att skapa en effektiv europeisk marknad för utsläppsrätter för växthusgaser med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning inom unionen.

Handel med utsläppsrätter gör det möjligt att nå en kostnadseffektiv minskning av utsläppen eftersom åtgärder via handeln kan genomföras där det kostar minst. Företag med höga kostnader för att minska utsläppen kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre åtgärdskostnader. Den som släpper ut mindre koldioxid än det antal utsläppsrätter som företaget förfogar över kan spara utsläppsrätterna för resten av handelsperioden eller sälja överskottet till andra företag.

EU:s handelssystem bygger på att varje medlemsland inför varje handelsperiod sätter ett tak för utsläppen för de företag som omfattas av handelssystemet.